ទំនាក់ទំនង

អាសយដ្ឋានការិយាល័យ

ផ្លូវលេខ ៣០២ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

អាស័យ​ដ្ឋាន​អ៊ី​ម៉េ​ល

sales@epenh.com

លេខទូរសព្ទ

+855 23 213 123
+855 23 962 599

កាលវិភាគ

ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រៈ ៨ : ០០ ព្រឹកដល់ ៥ : ០០ ល្ងាច
ថ្ងៃសៅរ៍ៈ ៨ : ០០ ព្រឹកដល់ ១២ : ០០ ល្ងាច